OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Obchodné a dodacie podmienky upravujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre kúpnopredajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Objednávanie tovaru

Kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru (košík internetového obchodu), telefonicky alebo e-mailom uskutoční objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými a dodacími podmienkami a súhlasí s nimi. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví zálohovú faktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Zaplatením kúpnej ceny objednávajúci potvrdzuje svoju objednávku a tým uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na ktorej základe sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať e-mailom, prípadne telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane dodávateľa predávajúceho alebo pokiaľ nie je schopný tovar za jeho uvedenú cenu v danej chvíli dodať z iných dôvodov. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 5 pracovných dní). Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný priamo od výrobcov prípadne zo skladu spoločnosti Building materials, s.r.o. kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Centrálny sklad sa nachádza na adrese Plynárenská 4, 821 09 Bratislava. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež techniku na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady. Pokiaľ si kupujúci neobjedná dopravu automobilom s hydraulickou rukou, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

Cena

Cenníková cena za tovar predstavuje cenu bez dopravy.  Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20% DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri nákupoch, ktoré sú dodávané ako ucelené kamiónové dodávky je doprava zdarma. 

Platobné podmienky a fakturácia

Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou osobitných dohôd. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 7 dní od obdržania všetkých k tomuto úkonu potrebných podkladov. Tovar dodaný kupujúcemu, ktorý za tento tovar nezaplatil zostáva vlastníctvom predávajúceho, ktorý si môže kedykoľvek neuhradený tovar vyzdvihnúť a odviezť na trovy kupujúceho do miesta, odkiaľ bol tovar privezený.

Reklamácie

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi, ktorý ju bezodkladne postúpi predávajúcemu. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosť Building Materials s.r.o. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Building Materials s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy).

Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Pri akejkoľvek zmluve na diaľku má spotrebiteľ k dispozícii obdobie 14 pracovných dní, počas ktorého môže odstúpiť od zmluvy bez penalizácie a bez udania dôvodu. Jediné náklady, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvislosti s uplatnením jeho práva na odstúpenie od zmluvy, sú priame náklady, spojené s vrátením tovaru. Obdobie na uplatnenie tohto práva začína v prípade tovaru, dňom prijatia tovaru spotrebiteľom, ak boli splnené povinnosti, stanovené v bode 3; v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy, alebo dňom splnenia povinností, stanovených v bode 3, ak sú tieto splnené po uzavretí zmluvy, za obdobie troch mesiacov, uvedené v nasledujúcom pododstavci. Ak dodávateľ nesplní povinnosti, stanovené v bode 3, dĺžka obdobia bude tri mesiace. Toto obdobie sa začne: v prípade tovaru, dňom prijatia tovaru spotrebiteľom; v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy. Ak v priebehu tohoto trojmesačného obdobia budú spotrebiteľovi poskytnuté informácie, stanovené v bode 3, obdobie 14. pracovných dní, stanovené v prvom pododstavci, sa začne okamihom poskytnutia týchto informácií.

2.Právo na odstúpenie od zmluvy má iba spotrebiteľ.  Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikateľ, ani SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

3. V prípade, ak je právo na odstúpenie od zmluvy uplatnené spotrebiteľom v súlade s týmto bodom, je dodávateľ povinný nahradiť čiastky, zaplatené spotrebiteľom bez toho, aby spotrebiteľovi vznikli akékoľvek náklady. Jediné náklady, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvislosti s uplatnením jeho práva na odstúpenie od zmluvy, sú priame náklady spojené s vrátením tovaru. Takáto náhrada musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, maximálne však do tridsiatich dní.

4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, stanovené v odstavci 1, ak ide o: zmluvy o poskytovaní služieb, ak sa zo súhlasom spotrebiteľa ich plnenie začalo pred koncom obdobia 14 pracovných dní, stanoveného v odstavci 1; zmluvy o dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od fluktuácií finančného trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvňovať; zmluvy o dodaní tovaru presne podľa špecifikácií spotrebiteľa, alebo tovaru, jednoznačne určeného pre konkrétneho zákazníka, alebo tovaru, ktorý z dôvodov jeho podstaty nemožno vrátiť, alebo ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality alebo skaze; zmluvy o dodaní zvukových alebo obrazových záznamov alebo  ktoré spotrebiteľ rozbalil.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)

4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)

5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)

2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol : poškodený prepravou spotrebiteľa, mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru, zašpinený a neodborne vyčistený, poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie, znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa, poškodený od domácich zvierat a pod...

Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať telefonicky, alebo emailom.

2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 10 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“

3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).

4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.

5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.

6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

Ochrana osobných údajov

Building Materials s.r.o. kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu www.isomat.sk.

Building Materials s.r.o. môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov a služieb alebo informovania o novinkách a reklame.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov Building Materials s.r.o.. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Building materials, s.r.o. zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.